Centrum voor Beweging en Fysiotherapie Amersfoort

Beweging en Fysiotherapie Persoonlijke aandacht Medische Trainingstherapie BIG geregistreerd
Centrum voor Beweging en Fysiotherapie Amersfoort
Persoonlijke aandacht voor elke patiŽnt
Medische Trainingstherapie
Bij het Centrum voor Beweging en Fysiotherapie kun je sporten

Betalingsvoorwaarden fysiotherapie

Wij hanteren de volgende betalingsvoorwaarden:

Op al onze diensten zijn deze betalingsvoorwaarden van toepassing.

Bij het niet of te laat afzeggen van de afspraak (binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak), mag de praktijk een verzuimtarief ad € 25,- per behandeling in rekening brengen.

De declaraties van de praktijk voor honoraria, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiŽnt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

Indien de patiŽnt in verzuim verkeert, is de praktijk gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met begrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiŽnt.

De patiŽnt verstrekt de praktijk de juiste verzekeringsgegevens. Mutaties hierin zullen direct worden doorgegeven.

De patiŽnt blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het voldoen van de rekening.